Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MPLUSM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, (kod: 02-849), ul. Krasnowolska 58 lok. K, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem 0000274225 ,, NIP: 5272330613 ; Regon:017219113.;, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- adres korespondencyjny,
-numer zamówienia,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko ,
- adres e-mail,
- numer zamówienia,
- adres korespondencyjny— jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
- numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- adres e-mail,
- imię i nazwisko
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o
czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu);
W celu k ontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:
numer telefonu,
imię i nazwisko
— Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
numer telefonu,
imię i nazwisko
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy
takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko,
firma,
adres zamieszkania lub adres siedziby,
numer NIP,
numer zamówienia
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez
Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
adres e-mail,
imię i nazwisko
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów na
temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);
W celu t worzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy
zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu
adres korespondencyjny
przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i
rozliczalności,, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu
bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się
przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem
Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z
RODO);
W celu udzielenia rabatu (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą
elektroniczną) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko,
numer telefonu
adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe,
jak:
imię i nazwisko lub ewentualnie firmę,
adres zamieszkania ,
numer PESEL lub numer NIP ,
adres e-mail,
IP,
numer zamówienia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych
osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i
osób trzecich);
W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer zamówienia
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu
prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych
realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie
danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np.
gdy organ państwowy tego zażąda);
W celu a nalitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do
Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
data i godzina odwiedzin strony,
rodzaj systemu operacyjnego,
przybliżona lokalizacja,
rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
czas spędzony na stronie,
odwiedzone podstrony,
podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności
klientów na stronie internetowej);
W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe
(cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie
udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na
wykorzystanie cookies);
W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
adres IP,
data i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej,
informacje o systemie operacyjnym
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu
ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego
automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem
Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku
interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);
W celu z amieszczenia przez Pana/Panią komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym
artykułem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię lub nick,
numer IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać
dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że
zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych);
W celu zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię, ewentualnie nazwisko,
pseudonim
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać
dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że
zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).
III. Cookies
1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.
cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy
też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także
przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka,
Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które
postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania
użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą
zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób
nieupoważnionych;
wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są
wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z
funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień
pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać
się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający
korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają.
Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach.
Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i
zwiększać komfort przeglądania stron;
utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies
umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba
każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze
strony internetowej;
tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w
jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę
internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe
zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i
dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i
tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz
raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również
służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w
wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w
wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel
Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas
korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies
dostarczanych przez Facebooka.
3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w
Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie
cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu
strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie
blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym
zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się
jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może
spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci
konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony,
ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
IV. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może
Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w
tym celu wystarczy:
wysłać maila bezpośrednio Spółce na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu klienta, w zakładce „Informacje o danych” lub
kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości
3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej
cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było
nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane
osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
V. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.
Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne,
aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie wykonania umowy.
2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-maili
numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich
danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu
zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo
wystawić faktury.
4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją
usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać
kontaktu telefonicznego.
5. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem odnośnie wykonania usługi,
konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać
wiadomości.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w
oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza
kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w
żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.
VII. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych
podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W
związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe
współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie
płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie
komunikatów sms, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia
szkody).
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji
właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym
podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć,
kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony
zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy
bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie
nieuprawnionej.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii,
oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy Zendesk. Firmy te
mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako
państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw
trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona
danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego
też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego
przekazywania.
3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane
osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które
przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie
Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-pri
vacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą
przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują
w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie
przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
4. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania
danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych
przekazanych do państwa trzeciego.
IX. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych
„w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po
tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych
niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed
roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy
— poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych
osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich
odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby
nieuprawnionej.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy,
że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i
wykonania umowy;
3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie
strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi,
a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z
prawa podatkowego;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie
dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do
celów marketingowych;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata —
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,
wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych
osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne
liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami
organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego
ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej
zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do
zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby
wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie
na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym
opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
X. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy
się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w
niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia.
Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w
sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje
Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w
punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że
zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do
Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu
zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
1. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
wysłanie maila bezpośrednio Spółce na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
XI. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XII. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani
powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.